COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

Cyhoeddwyd ar 20 Mawrth 2020

Diweddarwyd ar 27 Mehefin 2020.

Rydym wedi bod yn monitro sefyllfa Covid-19 ac wedi penderfynu na fyddai’n ymarferol i ni fwrw ymlaen â Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn 2020 oherwydd parhad cyfyngiadau a’r ansicrwydd sy’n ymwneud â theithio, cwarantîn ac ymbellhau cymdeithasol o fewn awditoriwm.

Y newyddion da yw ein bod wedi gallu sicrhau dyddiadau newydd yn Galeri ar gyfer Gŵyl y Banc cyntaf mis Mai 2021: 30 Ebrill – 3 Mai 2021.

Rydym yn bwriadu cadw at yr un rhaglen, cyngherddau, cystadlaethau a gweithgareddau cyn belled â phosib ond yn ymwybodol y gall y cyfyngiadau barhau mewn rhyw ffordd, ac felly efallai y bydd angen addasu ychydig ar y rhaglen. Rydym yn falch ein bod yn dal i allu bwrw ymlaen â’r Ŵyl o dan yr amgylchiadau heriol iawn yma i sector y celfyddydau.

Bydd yr holl gystadleuwyr sydd wedi cofrestru yn barod yn cael ei derbyn i’r Ŵyl ym mis Mai 2021. Os na allwch ddod ym mis Mai 2021 gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod cyn 1 Ionawr 2021 fel ein bod yn gallu ad-dalu eich ffi cofrestru. Ni fydd ad-daliad yn bosib ar ôl y dyddiad yma.

Os ydych wedi prynu tocynnau ar gyfer unrhyw un o Gyngerdd yr Ŵyl, cysylltwch â Swyddfa Docynnau Galeri yn uniongyrchol i gael ad-daliad. Byddwn yn cyhoeddi Cyngherddau Gŵyl 2021 maes o law.

Croeso i chi gysylltu efo ni i drafod unrhyw beth ymhellach. Noder fodd bynnag bod Galeri, sef ein cartref ni fel cwmni a chartref yr Ŵyl, yn dal ar gau felly gwell anfon ebost yn hytrach na ffonio ar hyn o bryd.

Dilynwch ni!

Erthyglau Diweddar

Diwrnod Piano

Diwrnod Piano

Cawsom Ddiwrnod Piano penigamp ym Mhrifysgol Bangor ganol mis Tachwedd gyda dros 100 o berfformiadau. Daeth y pianyddion blaenllaw Emyr Roberts, Evgenia Startseva a Gareth Owen i wrando a rhoi adborth i’r perfformwyr. Cawsom sesiwn Holi ac Ateb diddorol a goleuedig...

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Ar ddechrau Tachwedd, ymunodd wyth o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias â’r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, ar gyfer cyngerdd arbennig i godi arian tuag at noddi gwobr gystadleuaeth yn yr...

Athrawon cerdd yn taro’r nodau uchel mewn achlysur codi arian

Athrawon cerdd yn taro’r nodau uchel mewn achlysur codi arian

Bydd tiwtoriaid cerdd o ganolfan gerddoriaeth nodedig yn gweld y byrddau’n cael eu troi fis nesaf pan fyddant yn perfformio o flaen cynulleidfa sy’n llawn myfyrwyr fel rhan o achlysur i godi arian i ŵyl biano arbennig. Yn ymuno â'r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!