Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran y Coronafeirws, nid oes gennym ddewis, am resymau y tu hwnt i’n rheolaeth, ond gohirio Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2020 tan yr Hydref. OND, y newyddion calonogol ydi ein bod wedi gallu sicrhau dyddiadau newydd yn y lleoliad sef 16 – 19 Hydref 2020. Rydym yn bwriadu cadw at yr un rhaglen, cyngherddau, cystadlaethau a gweithgareddau ac yn falch ein bod dal yn gallu cynnal yr Ŵyl mewn cyfnod heriol i’r sector gelfyddydau.

Bydd yr holl gystadleuwyr sydd wedi cofrestru yn barod yn cael ei derbyn i’r Ŵyl ym mis Hydref. Ydi’n bosib i chi gadarnhau bod y dyddiadau yma’n iawn ac yna eu rhoi mewn pensil yn eich dyddiadur os gwelwch yn dda? Os na allwch ddod ym mis Hydref byddwn yn ad-dalu ei ffi cofrestru.

Croeso i chi gysylltu efo ni i drafod unrhyw beth ymhellach. Noder fodd bynnag bod Galeri, sef ein cartref ni fel cwmni a chartref yr Ŵyl, yn cau dydd Gwener yma tan o leiaf diwedd Ebrill felly gwell anfon ebost yn hytrach na ffonio ar hyn o bryd.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!