Rydym wedi bod yn monitro’r sefyllfa bresennol gyda Covid-19 ac wedi penderfynu aildrefnu’r ŵyl i 30 Ebrill – 3 Mai  2021. Dysgu Mwy

Gŵyl Biano
Ryngwladol Cymru

30 Ebrill – 3 Mai 2021

Am yr Ŵyl

Wedi ei threfnu gan Canolfan Gerdd William Mathias ac o dan gyfarwyddyd artistig y pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, bydd Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021 yn cynnwys tair prif elfen – perfformiadau, cystadlaethau a gweithgareddau addysgol.

Bydd yr ŵyl yn talu teyrnged i Ludwig van Beethoven a’i gyfraniad aruthrol i fyd y piano yn y flwyddyn sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni. Bydd themâu eraill yr ŵyl yn cynnwys cerddoriaeth yr 1920au a hyrwyddo cerddoriaeth newydd o Gymru.

Edrychwn ymlaen at groesawu Noddwr Anrhydeddus yr Ŵyl a dehonglwr nodedig cerddoriaeth Beethoven, John Lill CBE i roi datganiad agoriadol yr Ŵyl.

Noddwr Anrhydeddus: John Lill CBE
Llywydd Anrhydeddus: John Metcalf MBE

Dydd Sadwrn
21 Tachwedd 2020

Diwrnod Piano

Cyfle gwych i bianyddion o phob oed a chyrhaeddiad i berfformio mewn awyrgylch cyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o’r gweithgareddau sydd wedi eu paratoi mewn arweiniad at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru.

Cynhelir y ‘Diwrnod Piano’ ar-lein.

Ein Cystadlaethau

Cystadleuaeth Piano Unawdol Iau

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl 1 Medi 2001

Cystadleuaeth Piano Unawdol Hŷn

Agored i bianyddion a aned ar neu ar ôl y 1af o Fedi 1993

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

Dim cyfyngiad oedran  

Datganiad Piano John Lill

Braint o’r mwyaf yw cael croesawu’r pianydd caboledig John Lill, i roi’r datganiad agoriadol yng Ngŵyl Biano Ryngwladol Cymru. Eleni bydd yr Ŵyl yn talu teyrnged i un o gyfansoddwyr mwyaf syfrdanol y byd clasurol, Ludwig van Beethoven, wrth i ni ddathlu 250 mlynedd er ei enedigaeth. Dyma gyfle unigryw i fwynhau rhaglen o gampweithiau Beethoven wedi’u perfformio gan un o’i ddehonglwyr mwyaf blaenllaw.

Rhaglen, Ludwig van Beethoven:
Sonata in C minor, Op 13 ‘Pathétique’
Sonata in C, Op 53 ‘Waldstein
Sonata in C sharp minor, Op 27/2 ‘Moonlight’
Sonata in F minor, Op 57 ‘Appassionata’

Cyngerdd Siambr

Yn yr ail gyngerdd, trown at gerddoriaeth siambr gyda rhaglen sy’n cynnwys un o gampweithiau siambr Beethoven, y Triawd ‘Archduke’ ynghyd â’i Drefniannau o Ganeuon Gwerin Cymraeg ar gyfer llais a thriawd piano. Mae’r gyngerdd hefyd yn cynnwys Comisiwn yr Ŵyl a’r perfformiad cyntaf o bedwar gwaith siambr wedi’u seilio ar ddeunydd cynhenid gwerin Cymreig gan Pwyll ap Sion, Joseph Davies, Sarah Lianne Lewis a Bethan Morgan-Williams.

Rhaglen:
Beethoven: Arrangements of Welsh Folk Songs for voice and piano trio, WoO 155
Beethoven: Two Lieder for tenor and piano
Festival Commission: Four chamber pieces by Pwyll ap Sion, Joseph Davies, Sarah Lianne Lewis and Bethan Morgan-Williams for soprano and piano trio
Beethoven: Piano Trio in B flat Op. 97 (Archduke)

Cyngerdd Fiesta

Noson o gerddoriaeth sy’n dathlu un o ddegawdau mwyaf lliwgar yr ugeinfed ganrif. Yn y rhan gyntaf ceir llond trol o hwyl gyda cherddoriaeth piano aml-law ac ambell i stori ddigri gan rhai o gymeriadau mwyaf arloesol y cyfnod: Erik Satie, Percy Grainger, William Walton a Camille Saint-Saëns.

Yn yr ail hanner rydym yn hynod falch i gael croesawu enillydd Cerddor Ifanc y BBC 2018 ac un o gyn-enillwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016, y pianydd disglair Lauren Zhang, yn ôl i berfformio rhaglen afaelgar a chyffrous.

Noddi Nodyn!

Os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021, pam na wnewch chi Noddi Nodyn!

Fe allwch chi ddewis unrhyw nodyn ar y piano – efo cyfanswm o 88 mae digon ohonynt! Ai C♯ neu B♭ fyddwch chi!?

Y Newyddion Diweddaraf

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

Diweddarwyd ar 27 Mehefin 2020. Rydym wedi bod yn monitro sefyllfa Covid-19 ac wedi penderfynu na fyddai'n ymarferol i ni fwrw ymlaen â Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn 2020 oherwydd parhad cyfyngiadau a'r ansicrwydd sy'n ymwneud â theithio, cwarantîn ac ymbellhau...

Diwrnod Piano

Diwrnod Piano

Cawsom Ddiwrnod Piano penigamp ym Mhrifysgol Bangor ganol mis Tachwedd gyda dros 100 o berfformiadau. Daeth y pianyddion blaenllaw Emyr Roberts, Evgenia Startseva a Gareth Owen i wrando a rhoi adborth i’r perfformwyr. Cawsom sesiwn Holi ac Ateb diddorol a goleuedig...

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Ar ddechrau Tachwedd, ymunodd wyth o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias â’r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, ar gyfer cyngerdd arbennig i godi arian tuag at noddi gwobr gystadleuaeth yn yr...

Cadw Mewn Cyswllt

Gallwch gadw mewn cysylltiad a derbyn y wybodaeth diweddaraf am Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.
Gallwch hefyd gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth diweddaraf.

Ein Noddwyr

Caiff Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru ei drefnu gan Canolfan Gerdd William Mathias.

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yn darparu cyfleoedd gwerthfawr i fyfyrwyr cerddoriaeth yn ei chanolfannau yng Nghaernarfon, Dinbych a Rhuthun a drwy ei phrosiectau cymunedol drwy Gymru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!