Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

(Dim cyfyngiad oedran)

Prawf Rhagbrofol

Cynhelir ar y 2 neu 3 Mai 2020

Cystadleuwyr i ddarparu un gwaith o adrannau (a) a (b).

Adran A: Gwaith i ffliwt a phiano o’r rhestr canlynol:

 1. Francis Poulenc: ‘Cantilena’ a ‘Presto giocoso’ (Symudiadau 2 a 3) o’r Sonata i ffliwt a phiano
 2. Bohuslav Martinů: ‘Allegro moderato’ (Symudiad 1) o Sonata Rhif 1, H. 306
 3. Charles-Marie Widor: ‘Moderato’ a ‘Scherzo’ (Symudiad 1 and 2) from Suite Op. 34

Adran B: Dwy gân ar gyfer tenor a phiano a ddewisir o un o’r rhestri canlynol:

 1. Clara Schumann: ‘Liebst du um Schönheit¢ 12 No. 4 (D feddalnod fwyaf) a ‘Die Lorelei¢ (G leiaf)
 2. Fanny Mendelssohn: Die Mainacht¢ 9 No. 6 (E feddalnod fwyaf) a ‘Frühling¢ Op. 7 No. 3 (F sharp fwyaf)
 3. Morfudd Llwyn Owen: ‘Gwanwyn¢ (F fwyaf) a Grace Williams: ‘Watching the Wheat/Bugeilio’r Gwenith Gwyn’ (E fwyaf)

Gwahoddir pedwar cyfeilydd i gymryd rhan yn y prawf terfynol.

Prawf Terfynol

Cynhelir ar y 4 Mai 2020

Cystadleuwyr i ddarparu un gwaith o adrannau (a), (b) a (c).

Adran A: Y symudiad agoriadol o un o’r Sonatas canlynol ar gyfer piano a ffidil gan Ludwig van Beethoven: 

 1. ‘Allegro vivace’ o’r Sonata yn A fwyaf Op. 12 Rhif 2
 2. ‘Presto’ o’r Sonata yn A leiaf Op. 23
 3. ‘Allegro assai’ o’r Sonata yn G fwyaf Op. 30 Rhif 3

 Adran B: Dwy gân ar gyfer soprano a phiano a ddewisir o un o’r rhestri canlynol:

 1. Gabriel Fauré: ‘Fleur jetée’ Op. 39 Rhif 2 (F leiaf), a ‘En sourdine’ Op. 58 Rhif 2 (G meddalnod fwyaf)
 2. Frank Bridge: ‘Come to me in my dreams’, H. 71 (E meddalnod fwyaf) a ‘Love went a-riding’, H. 114 (G meddalnod fwyaf)
 3. Samuel Barber: ‘St Ita’s Vision’ a ‘The Heavenly Banquet’ o’r Hermit Songs Op. 29

 Adran C: Cyfeiliant i Gân Gymraeg ar fyr rybudd (y gerddoriaeth i’w gyflwyno i’r cystadleuwyr ar ddiwedd canlyniad y Prawf Rhagbrofol).

Gwybodaeth Ychwanegol i’r Cyfeilyddion

Cyweirnodau y Caneuon:
Cylch Rhagbrofol – Dylai’r ymgeiswyr baratoi’r cyfeiliant ar gyfer Tenor/Llais Uchel.
Cylch Terfynol – Dylai’r ymgeiswyr baratoi’r cyfeiliant ar gyfer Soprano/Llais Uchel.

Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â swyddfa trefnwyr yr Ŵyl trwy ebost os gwelwch yn dda – swyddfa@gwylbiano.co.uk

Rheolau

 • Mae’r holl gystadlaethau ar agor i bianyddion o bob gwlad trwy’r byd.
 • Nid oes modd i bianyddion gystadlu yn y ddwy gystadleuaeth unawdol – rhaid dewis naill a’i yr Unawd Piano Iau neu’r Unawd Piano Hŷn. Ond mae modd i rai sy’n cystadlu yn unawdol gystadlu yn y gystadleuaeth gyfeilio yn ogystal ond bydd angen talu’r ffi gystadlu ar gyfer y ddwy gystadleuaeth.
 • Bydd dyfarniadau’r Beirniaid yn derfynol, ac ni ellir eu herio. Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i atal gwobrau neu leihau y nifer o gystadleuwyr sy’n ymddangos yn y cylch terfynol y os nad yw’r safon yn ddigon uchel ym marn y mwyafrif o’r Beirniaid.
 • Cyn dyddiad agor yr Ŵyl, tynnir enwau’r cystadleuwyr allan o het gan banel annibynnol er mwyn penderfynu trefn y perfformiadau. Dilynir y drefn hon ym mhob Cylch o’r cystadlaethau.
 • Dylai’r recordiad ar gyfer y gystadlaethau unawdol fod yn recordiad heb ei olygu a dylid ei gyflwyno yn electronig wrth i chi wneud cais drwy ddarparu dolen i ni lawrlwytho neu wrando/gweld y recordiad ar wasanaeth rhannu ffeiliau e.e. WeTransfer, Dropbox, YouTube ayb. (Lle’n berthnasol sicrhewch bod y caniatâd rhannu ffeiliau priodol wedi eu gosod sy’n ein galluogi ni i weld/lawrlwytho eich ffeil).
 •  Dylid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth gan diwtor presennol neu fwyaf diweddar yr ymgeisydd. Nid oes angen darparu recordiad ar gyfer y Gystadleuaeth Gyfeilio ond rhaid cynnwys llythyr o gymeradwyaeth efo’r cais.
 • Bydd modd ymgeisio o 1 Hydref 2019 ymlaen. Dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais a recordiadau fydd 17 Ionawr 2020 am 6pm.
 • Ffioedd cofrestru: Piano Unawdol Iau: £30; Piano Unawdol Hŷn a Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano: £40. Mae’r ffioedd yn cynnwys mynediad i holl weithgareddau’r Ŵyl ag eithrio datganiad piano John Lill.
 • Ad-deilr 75% o’r ffi gystadlu i’r ymgeiswyr sydd ddim yn cael eu gwahodd i ymddangos ym mhrofion rhagbrofol y cystadlaethau unawdol piano hŷn ac iau.
 • Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu dewis i ymddangos yn y profion rhagbrofol yn cael gwybod dim hwyrach na’r 8 Chwefror 2020.
 • Os yw ymgeisydd yn tynnu allan o’r gystadleuaeth am unrhyw reswm ni ad-delir y ffi gofrestru.

Gwobrau

 • Y Wobr Gyntaf: £1500
 • Yr Ail Wobr: £600
 • 2 ymgeisydd terfynol arall: £250 yr un
 • Gwobr am y perfformiad gorau o’r Gân Gymraeg (Prawf Terfynol): £100

Sut i Ymgeisio

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 17 Ionawr, 2020 am 6:00pm. Ewch i’r adran ‘Rheolau’ am ragor o wybodaeth am y broses o ymgeisio.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!