Piano ar y Lôn: Cyfarwyddwr yr ŵyl yn mynd ar daith efo piano coch

Cyhoeddwyd ar 30 Mawrth 2016

Ar y 6ed o Ebrill 2016 bu cyfarwyddwr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, y pianydd Iwan Llewelyn-Jones yn mynd ar y lôn gan gynnal perfformiadau byrfyfyr yng Ngogledd Orllewin Cymru. Gyda phiano goch wedi ei darparu gan Pianos Cymru a chymorth Ian Jones, ymwelodd Iwan â pedwar lleoliad – Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Siop Waitrose ym Mhorthaethwy, Canolfan Arddio Fron Goch ger Caernarfon ac archfarchnad Morrison’s yng Nghaernarfon, gan chwarae rhaglen amrywiol o gerddoriaeth o Chopin i Stevie Wonder i aelodau’r cyhoedd.

Cyn cychwyn ar y daith, dywedodd Iwan:

Mae mynd o amgylch efo’r piano goch lachar yn mynd i fod yn lot fawr o hwyl – mi fyddwch yn ein gweld o bell! Gobeithio y bydd pobl yn mwynhau clywed cerddoriaeth fyw yn cael ei berfformio yn y lleoliadau annisgwyl yma. Byddaf yn cymryd ceisiadau gan y cyhoedd felly gall pobl alw heibio ac fe chwaraeaf rywbeth yn arbennig iddyn nhw neu gallant ganu neu ymuno efo fi mewn deuawd os ydynt yn dymuno!

Bwriad y daith oedd codi ymwybyddiaeth am Ŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2016 a gynhaliwyd gan Ganolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon rhwng y 29ain o Ebrill a’r 2il o Fai. Roedd y digwyddiad pedwar diwrnod o hyd yn cynnwys cyngherddau, cystadlaethau gyda phianyddion o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan, a pherfformiadau mewn awyrgylch anffurfiol.

Noddi Nodyn!

Os hoffech chi wneud cyfraniad ariannol tuag at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru 2021, pam na wnewch chi Noddi Nodyn!

Dilynwch ni!

Rhestr Ebost

Derbyniwch y wybodaeth diweddaraf am Ŵyl Biano Ryngwladol Cymru a Chanolfan Gerdd William Mathias drwy ymuno â’n rhestr ebostio.

Erthyglau Diweddar

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

Diweddarwyd ar 27 Mehefin 2020. Rydym wedi bod yn monitro sefyllfa Covid-19 ac wedi penderfynu na fyddai'n ymarferol i ni fwrw ymlaen â Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn 2020 oherwydd parhad cyfyngiadau a'r ansicrwydd sy'n ymwneud â theithio, cwarantîn ac ymbellhau...

Diwrnod Piano

Diwrnod Piano

Cawsom Ddiwrnod Piano penigamp ym Mhrifysgol Bangor ganol mis Tachwedd gyda dros 100 o berfformiadau. Daeth y pianyddion blaenllaw Emyr Roberts, Evgenia Startseva a Gareth Owen i wrando a rhoi adborth i’r perfformwyr. Cawsom sesiwn Holi ac Ateb diddorol a goleuedig...

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Ar ddechrau Tachwedd, ymunodd wyth o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias â’r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, ar gyfer cyngerdd arbennig i godi arian tuag at noddi gwobr gystadleuaeth yn yr...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!