Cyngerdd Tiwtoriaid Canolfan Gerdd William Mathias

Cyhoeddwyd ar 21 Rhagfyr 2019

Ar ddechrau Tachwedd, ymunodd wyth o diwtoriaid piano Canolfan Gerdd William Mathias â’r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan Llewelyn-Jones, Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, ar gyfer cyngerdd arbennig i godi arian tuag at noddi gwobr gystadleuaeth yn yr Ŵyl Biano fydd yn cael ei chynnal flwyddyn nesaf.

Yn ôl Iwan Llewelyn-Jones:

“Rydym i gyd yn ffrindiau a’r peth braf am wneud rhywbeth fel hyn drwy ddod at ein gilydd fel ensemble, yw ei fod yn gymaint o hwyl. Does dim rhaid i chi siarad, dim ond chwarae. Rydych chi’n gadael i’r gerddoriaeth wneud y siarad drosoch chi.

“Mi wnaethon ni gynnal cyngerdd tebyg yn 2015 i lansio Gŵyl 2016. Roedd rhywfaint o nerfusrwydd ymlaen llaw, wrth gwrs, gan nad oes gan rai o’r tiwtoriaid yr amser i berfformio’n gyhoeddus yn aml ond roedden nhw wrth eu boddau, roedd yn brofiad gwefreiddiol i ni i gyd. Dyma yw hanfod y peth.”

Cynhaliwyd y digwyddiad cymunedol hwyliog yn Theatr Galeri Caernarfon. Roedd y rhaglen yn cynnwys amrywiaeth eang o glasuron poblogaidd – ‘Carnifal yr Anifeiliaid’ (Saint-Saëns), ‘En bateau’ (Debussy), Symffoni Rhif 5 (Beethoven) a’r ‘Nutcracker Suite’ gan Tchaikovsky – ac yn cael eu perfformio ar ddwy biano grand gan Glian Llwyd, Nia Davies-Williams, Steven Evans, Ann Peters Jones, Helen Owen, Hawys Price, Teleri-Siân, Siân Wheway ac Iwan.

“Mae hwn yn un o ddau ddigwyddiad lansio sy’n dod â’r Ganolfan Gerdd a’r bobl sy’n gweithio ynddi at ei gilydd i arddangos eu doniau,” meddai Iwan.

“Rhoddais llawer o feddwl i’r detholiad o gerddoriaeth gan geisio ei wneud mor ddeniadol â phosib. Roedd y pianyddion wedi rhoi o’u hamser eu hunain am ddim ar gyfer y cyngerdd hwn ac roedd yn hyfryd gweld y lle’n llawn.”

Mae Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, a drefnir gan Ganolfan Gerdd William Mathias, yn cael ei chynnal rhwng 1-4 Mai 2020 a bydd yn canolbwyntio ar bedwar maes allweddol, sef perfformio, cerddoriaeth newydd, cystadlu ac addysgu.

Bydd Gŵyl 2020 yn talu gwrogaeth i Ludwig van Beethoven a’i etifeddiaeth bianyddol fel rhan o ddathliadau sy’n nodi 250 mlynedd ers ei eni.

I archebu tocynnau ar gyfer Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru ewch i: www.galericaernarfon.com neu ffoniwch 01286 685 222.

Dilynwch ni!

Erthyglau Diweddar

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

COVID-19: Newid i ddyddiadau’r Ŵyl

Diweddarwyd ar 27 Mehefin 2020. Rydym wedi bod yn monitro sefyllfa Covid-19 ac wedi penderfynu na fyddai'n ymarferol i ni fwrw ymlaen â Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru yn 2020 oherwydd parhad cyfyngiadau a'r ansicrwydd sy'n ymwneud â theithio, cwarantîn ac ymbellhau...

Diwrnod Piano

Diwrnod Piano

Cawsom Ddiwrnod Piano penigamp ym Mhrifysgol Bangor ganol mis Tachwedd gyda dros 100 o berfformiadau. Daeth y pianyddion blaenllaw Emyr Roberts, Evgenia Startseva a Gareth Owen i wrando a rhoi adborth i’r perfformwyr. Cawsom sesiwn Holi ac Ateb diddorol a goleuedig...

Athrawon cerdd yn taro’r nodau uchel mewn achlysur codi arian

Athrawon cerdd yn taro’r nodau uchel mewn achlysur codi arian

Bydd tiwtoriaid cerdd o ganolfan gerddoriaeth nodedig yn gweld y byrddau’n cael eu troi fis nesaf pan fyddant yn perfformio o flaen cynulleidfa sy’n llawn myfyrwyr fel rhan o achlysur i godi arian i ŵyl biano arbennig. Yn ymuno â'r pianydd cyngerdd rhyngwladol Iwan...

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!