Diwrnod Piano

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd, Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor

Ymunwch yn yr hwyl!

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru.

Cynhelir y diwrnod piano yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Bangor, Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd o 9:30yb. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i bawb gymryd rhan mewn unrhyw nifer ohonynt, gyda’r pwyslais ar berfformio o flaen cynulleidfa a derbyn adborth gan y beirniaid. Bydd bob pianydd sy’n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif llwyddiant.

Yn hytrach na gosod perfformiadau yn 1af, 2il a 3ydd, bydd y beirniaid yn dewis nifer penodol o berfformiadau sydd wedi creu argraff arnynt yn ystod y dydd i berfformio mewn cyngerdd am 4:00pm.

Dosbarthiadau’r Diwrnod Piano

Dosbarthiadau Graddedig

ABRSM, Trinity Guildhall neu London College of Music

Dos. Safon (gradd) Gofynion Cyfyngiad Amser
1 Cyn-gradd 1 Dau neu dri darn gwrthgyferbyniol 2 mun
2 1 Dau neu dri darn gwrthgyferbyniol 3 mun
3 2&3 Dau ddarn gwrthgyferbyniol 4 mun
4 4&5 Dau ddarn gwrthgyferbyniol 5 mun
5 6&7 Hunan-ddewisiad 6 mun
6 8 Hunan-ddewisiad 8 mun

 

Dosbarthiadau Cyfnodol / Arddulliol

Dosbarth Teitl Dosbarth
Oedran Gofynion
Cyfyngiad Amser
7 Baróc 1650-1750 Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
8 Clasurol
1751-1820
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
9 Rhamantaidd
1821-1910
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
10 20fed-21ain Ganrif
1911 – presennol
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
11 Jazz, Ragtime & Blues Dan 12 Un neu ddau ddarn 3 mun
12 Jazz, Ragtime & Blues 12-18 Un neu ddau ddarn 4 mun

 

Dosbarthiadau Cyffredinol

Dosbarth

Teitl Dosbarth

Oedran

Gofynion

Cyfyngiad Amser

13

Astudio ers 12 mis neu lai

10 oed ac iau

Un neu ddau ddarn

2 mun

14

Astudio ers 12 mis neu lai

11-17  oed

Un neu ddau ddarn

3 mun

15

Oedolyn: Safon i fyny at Gradd 5

Dros 18

Un neu ddau ddarn

5 mun

16

Oedolyn: Safon Gradd 5+

Dros 18

Dau ddarn gwrthgyferbynionl

7 mun

17

Datganiad

Dan 14

Hunan-ddewisiad

7 mun

18

Datganiad

14-17 oed

Hunan-ddewisiad

10 mun

19

Datganiad

Dros 18

Hunan-ddewisiad

12 mun

 

Deuawdau Piano

Dosbarth

Teitl Dosbarth

Oedran Gofynion
Cyfyngiad Amser

20

Deuawd

Dan 12 Hunan-ddewisiad 4 mun

21

Deuawd

17 oed ac iau Hunan-ddewisiad 6 mun

22

Deuawd

Dros 18 oed Hunan-ddewisiad 8 mun

23

Deuawd: Athr(wes) a disgybl Unrhyw oedran Hunan-ddewisiad 5 mun

 

Cofrestrwch i Gymryd Rhan!

Ffi: £5 fesul person (i gymryd rhan mewn hyd at 3 dosbarth) ac yna £2 am bob cystadleuaeth ychwanegol.

Bydd cofrestru yn cau ar y 6 Tachwedd.

Rheolau a Chyfarwyddiadau Pellach

 • Mae croeso i bianyddion o unrhyw wlad drwy’r byd i gymryd rhan yn y Diwrnod piano.
 • Rhaid bod o fewn yr oedran perthnasol ar y 31 o Awst 2019.
 • Dosbarth 13 ac 14 – Rhaid i’r pianyddion fod wedi bod yn derbyn hyfforddiant ers 12 mis neu lai ar y 31 Awst 2019.
 • Mae modd cymryd rhan mewn unrhyw nifer o ddosbarthiadau (os o fewn yr oedran).
 • Am y ffi gofrestru o £5 gellir cymryd rhan mewn hyd at 3 dosbarth. Os yn dymuno cymryd rhan mewn mwy na 3 dosbarth bydd angen talu £2 am bob dosbarth ychwanegol.
 • Yn y dosbarthiadau graddedig, (dosbarthiadau 2-6) rhaid i o leiaf un darn fod o faes llafur ABRSM, Trinity Guildhall neu London College of Music o unrhyw flwyddyn a’r darn(au) eraill o safon tebyg. Yn achos dosbarth rhif 1 gellir perfformio unrhyw ddarnau sydd o safon cyn gradd 1.
 • Mae modd chwarae yr un darn(au) mewn mwy nag un dosbarth.
 • Deuawdau – Dim ond un aelod o bob deuawd sydd angen cofrestru (a thalu) ond bydd lle i nodi enw’r partner deuawd ar y ffurflen gofrestru.
 • Bydd angen i blant o dan 18oed fod yng nghwmni oedolyn sy’n gyfrifol amdanynt gydol y digwyddiad.
 • Mae dyfarniadau y panel beirniaid yn derfynol ac ni ellir eu herio.
 • Rhaid cadw o fewn y cyfyngiad amser a nodwyd.
 • Ar ôl y dyddiad cau bydd y trefnwyr yn llunio amserlen gan ystyried pa ddosbarthiadau mae bob pianydd  yn cymryd rhan ynddynt. Y nod yw bod y pianyddion yn eistedd i mewn am gymaint a phosibl o’u dosbarth er mwyn cefnogi ei gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. Ar ddiwedd bob dosbarth bydd y beirniaid yn rhoi adborth ar lafar cyn symud ymlaen i’r dosbarth nesaf. Byddwn felly yn rhoi gwybod cyn y diwrnod pa amser mae bob dosbarth yn cychwyn ac mae disgwyl i bob pianydd gyrraedd erbyn yr amser hwnnw (oni bai eu bod mewn dosbarth arall).
 • Os yw pianydd yn tynnu allan am unrhyw reswm ar ôl cofrestru, ni ad-delir y ffi gofrestru.
 • Y bwriad yw cynnal y cyngerdd am 4pm ond mae’n bosibl y bydd yr amser yn cael ei addasu os oes nifer uchel o ymgeiswyr.

Ychwanegiad 11/10/19: Os oes dau bianydd yn dymuno cystadlu fel deuawd ond mae eu hoedrannau yn croesi mwy nag un categori yna caniateir i’r ddeuawd gymryd rhan ond mae’n rhaid ymddangos yn y categori addas i’r aelod hynaf. (e.e. os oes un aelod yn 19oed a’r llall yn 16oed y categori y dylid ei nodi yw Deuawd dros 18oed).

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!