Diwrnod Piano

Dydd Sadwrn 21 Tachwedd 2020
(Arlein)

Ymunwch yn yr hwyl!

Dyma gyfle gwych i bianyddion o bob cyrhaeddiad a phob oed i berfformio mewn awyrgylch gyfeillgar a chadarnhaol fel rhan o weithgareddau sy’n arwain at Gŵyl Biano Rhyngwladol Cymru sydd i’w chynnal yng Nghaernarfon 30 Ebrill – 3 Mai 2021.

Cynhelir y diwrnod piano eleni ar-lein drwy ZOOM dydd Sadwrn yr 21ain o Dachwedd o 9.30am. Mae nifer o ddosbarthiadau (unawdol a deuawdau) ac mae croeso i bawb gymryd rhan mewn hyd at 3 dosbarth, gyda’r pwyslais ar berfformio i gynulleidfa (rithiol) a derbyn adborth gan y beirniaid. Bydd bob pianydd sy’n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif llwyddiant.

Er mwyn gwneud y Diwrnod Piano mor bleserus a di-straen â phosib, rydym wedi penderfynu y gall y pianyddion o bob dosbarth recordio eu perfformiad cyn y dydd a’i anfon i ni erbyn dydd Llun, Tachwedd 16fed (Dyddiad cau i gofrestru: Tachwedd 9fed).

Yn hytrach na gosod perfformiadau yn 1af, 2il a 3ydd, bydd y beirniaid yn dewis nifer penodol o berfformiadau sydd wedi creu argraff arnynt yn ystod y dydd i berfformio mewn cyngerdd rhithiol ychydig ddiwrnodau ar ôl y Diwrnod Piano.

 

Beirniaid

Gwawr Owen

Gwawr Owen

Gwawr Owen oedd y ferch gyntaf i’w haddysgu yn Ysgol Yehudi Menuhin.  Graddiodd mewn cerddoriaeth o Goleg y Brenin, Llundain a gradd meistr o Brifysgol y Ddinas, Llundain.  Ar ôl cyfnod fel Cynhyrchydd Cerdd gyda’r BBC mae Gwawr bellach yn gweithio ar liwt ei hunan ac yn byw yng Nghaerdydd.

Meurig Thomas

Meurig Thomas

Mae Meurig yn enedigol o Llangefni. Astudiodd Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Sheffield a’r Piano yn y Royal Northern College of Music yn Maenceinion. Mae hefyd yn meddu ar radd MA mewn Addysg Gerddoriaeth o brifysgol Reading. Ac yn dal diplomas yr LRAM ac ARCM fel athro piano.

Mewn gyrfa amrywiol ym myd addysg mae Meurig wedi gweithio fel cyfarwyddwr cerdd mewn sawl ysgol o fewn y DU, fel cynhyrchydd radio yn y BBC ac fel Arolygwr Cofrestredig Ysgolion ar draws Cymru.  Mae’n parhau i ddarlledu yn aml ar y teledu a’r radio ac yn brysyr fel beirniad Eisteddfod a Gwyl. Yn ddiweddar beirniadodd Gwyl Offerynnol Gregynog ym Mhowys ac Eisteddfod gorawl Malaysia yn Kuala Lumpur. Mae hefyd yn athro ymwled a’r British Georgian Music Academy yn Tiblisi.

Mae Meurig hefyd yn arholi ac yn cyflwyno ar ran ABRSM, swydd sydd wedi ei weld yn gweithio ar draws Ewrop, De Ddwyrain Asia, Japan, Korea, Seland Newydd, De Affrica ac America.

Dosbarthiadau’r Diwrnod Piano

Dosbarthiadau Graddedig

ABRSM, Trinity Guildhall neu London College of Music

Dos. Safon (gradd) Gofynion Cyfyngiad Amser
1 Cyn-gradd 1 Dau neu dri darn gwrthgyferbyniol 2 mun
2 1 Dau neu dri darn gwrthgyferbyniol 3 mun
3 2&3 Dau ddarn gwrthgyferbyniol 4 mun
4 4&5 Dau ddarn gwrthgyferbyniol 5 mun
5 6&7 Hunan-ddewisiad 6 mun
6 8 Hunan-ddewisiad 8 mun

 

Dosbarthiadau Cyfnodol / Arddulliol

Dosbarth Teitl Dosbarth
Oedran Gofynion
Cyfyngiad Amser
7 Baróc 1650-1750 Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
8 Clasurol
1751-1820
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
9 Rhamantaidd
1821-1910
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
10 20fed-21ain Ganrif
1911 – presennol
Dan 18 Un neu ddau ddarn 6 mun
11 Jazz, Ragtime & Blues Dan 12 Un neu ddau ddarn 3 mun
12 Jazz, Ragtime & Blues 12-18 Un neu ddau ddarn 4 mun

 

Dosbarthiadau Cyffredinol

Dosbarth

Teitl Dosbarth

Oedran

Gofynion

Cyfyngiad Amser

13

Astudio ers 12 mis neu lai

10 oed ac iau

Un neu ddau ddarn

2 mun

14

Astudio ers 12 mis neu lai

11-17  oed

Un neu ddau ddarn

3 mun

15

Oedolyn: Safon i fyny at Gradd 5

Dros 18

Un neu ddau ddarn

5 mun

16

Oedolyn: Safon Gradd 5+

Dros 18

Dau ddarn gwrthgyferbynionl

7 mun

17

Datganiad

Dan 14

Hunan-ddewisiad

7 mun

18

Datganiad

14-17 oed

Hunan-ddewisiad

10 mun

19

Datganiad

Dros 18

Hunan-ddewisiad

12 mun

 

Deuawdau Piano

Dosbarth

Teitl Dosbarth

Oedran Gofynion
Cyfyngiad Amser

20

Deuawd*

Agored

Caniateir athro(awes) a disgybl

Hunan-ddewisiad 8 mun

*Dosbarth Deuawd – mae’n rhaid i bawb sy’n dymuno perfformio yn y dosbarth yma sicrhau eu bod yn cadw o fewn cyfyngiadau Covid. Caniateir felly i aelodau y ddeuawd recordio eu rhannau ar wahân a defnyddio rhaglen gyfrifiadur i’w rhoi at ei gilydd neu gellir perfformio ar ddau biano ar wahân yn hytrach na dau yn eistedd wrth un biano ac yn y blaen.

Cofrestrwch i Gymryd Rhan!

Ffi: £6 y person i gystadlu mewn hyd at 3 dosbarth.
Bydd angen i bawb gofrestru er mwyn cymryd rhan, gan gynnwys yn y sesiwn C&A.

Bydd cofrestru yn cau ar y 9 Tachwedd.

Recordio eich perfformiad cyn y Diwrnod y Piano

Er mwyn gwneud y Diwrnod Piano mor bleserus a di-straen â phosib, rydym wedi penderfynu y gall y pianyddion o bob dosbarth recordio eu perfformiad cyn y dydd a’i anfon i ni erbyn dydd Llun, 16 Tachwedd.

Bydd recordio y perfformiad ar gyfer Diwrnod y Piano yn sicrhau bod sain y recordiad o ansawdd da ac yn galluogi pob pianydd i ymlacio ar y diwrnod wrth wrando ar y perfformiadau cyn derbyn adborth. Bydd recordio’r perfformiadau hefyd yn help i ddatblygu sgiliau gwahanol, a gan fod byrddau arholi blaenllaw fel ABRSM a Trinity yn cynnal arholiadau a asesir o bell ar hyn o bryd, bydd hyn yn ymarfer defnyddiol ar gyfer y dyfodol.

Canllawiau ar sut i recordio:

 1. Recordio mewn modd ‘Tirwedd’ (Landscape).
 2. Ceisiwch recordio ar eich ffôn, yn hytrach na thabled, gan fod ffonau, yn gyffredinol, efo meicroffonau gwell.
 3. Rhaid i chi recordio eich perfformiad ar gyfer bob dosbarth unigol heb doriad h.y. os ydych yn perfformio dau ddarn neu fwy mae angen eu recordio mewn un recordiad, heb doriad.
 4. Rhaid i ni allu gweld dwylo ac wyneb y pianydd yn y recordiad.
 5. Gyrrwch eich recordiadau i swyddfa@gwylbiano.co.uk drwy We Transfer, Google Drive neu Dropbox erbyn dydd Llun 16 Tachwedd.
 6. Cofiwch labelu bob ffeil yn glir efo eich enw a rhif y dosbarth.
 7. Unrhyw broblem, cofiwch gysylltu ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

Rydym felly wedi ymestyn y dyddiad cofrestru hyd at ddydd Llun, Tachwedd 9ed 2020

Cofrestrwch ar-lein www.gwylbiano.co.uk

Recordiadau erbyn dydd Llun, Tachwedd 16eg 2020

Rheolau a Chyfarwyddiadau Pellach

 • Mae croeso i bianyddion o unrhyw wlad drwy’r byd i gymryd rhan yn y Diwrnod Piano.
 • Rhaid bod o fewn yr oedran perthnasol ar y 31 o Awst 2020.
 • Am y ffi gofrestru o £6 gellir cymryd rhan mewn hyd at 3 dosbarth (os o fewn yr oedran).
 • Yn y dosbarthiadau graddedig, (dosbarthiadau 2-6) gall y darnau fod o faes llafur ABRSM, Trinity Guildhall neu London College of Music o unrhyw flwyddyn. Yn achos dosbarth rhif 1 gellir perfformio unrhyw ddarnau sydd o safon cyn gradd 1.
 • Mae modd chwarae yr un darn(au) mewn mwy nag un dosbarth.
 • Deuawdau – Dim ond un aelod o bob deuawd sydd angen cofrestru (a thalu) ond bydd lle i nodi enw’r partner deuawd ar y ffurflen gofrestru.
 • *Dosbarth Deuawd – mae’n rhaid i bawb sy’n dymuno perfformio yn y dosbarth yma sicrhau eu bod yn cadw o fewn cyfyngiadau Covid. Caniateir felly i aelodau y ddeuawd recordio eu rhannau ar wahân a defnyddio rhaglen gyfrifiadur i’w rhoi at ei gilydd neu gellir perfformio ar ddau biano ar wahân yn hytrach na dau yn eistedd wrth un biano ac yn y blaen.
 • Bydd angen i bawb anfon eu perfformiad fideo i ni erbyn yr 16eg o Dachwedd a bydd y fideos yn cael eu chwarae i’r dosbarthiadau ar y diwrnod.  Bydd angen i blant o dan 18oed fod yng nghwmni oedolyn sy’n gyfrifol amdanynt gydol y digwyddiad.
 • Mae dyfarniadau y panel beirniaid yn derfynol ac ni ellir eu herio.
 • Rhaid cadw o fewn y cyfyngiad amser a nodwyd.
 • Ar ôl y dyddiad cau bydd y trefnwyr yn llunio amserlen gan ystyried pa ddosbarthiadau mae bob pianydd  yn cymryd rhan ynddynt. Y nôd yw bod y pianyddion yn eistedd i mewn am gymaint a phosibl o’u dosbarth er mwyn cefnogi ei gilydd a dysgu oddi wrth ei gilydd. Ar ddiwedd bob dosbarth bydd y beirniaid yn rhoi adborth ar lafar cyn symud ymlaen i’r dosbarth nesaf. Byddwn felly yn rhoi gwybod cyn y diwrnod pa amser mae bob dosbarth yn cychwyn ac mae disgwyl i bob pianydd fod wedi ymuno ar Zoom erbyn yr amser hwnnw (oni bai eu bod mewn dosbarth arall).
 • Bydd linc yn cael ei e-bostio allan ychydig ddiwrnodau cyn y Diwrnod Piano er mwyn i chi allu mewngofnodi ar y diwrnod. Ni ddylid rhannu y linc yma efo unrhyw un arall. Os oes tiwtoriaid yn dymuno ymuno efo dosbarth i wylio eu disgyblion mae angen iddynt gysylltu efo ni ar-wahan i dderbyn y linc.
 • Bydd angen i oedolyn cyfrifol fod yn bresennol yn y cartref i oruchwylio unrhyw bianydd o dan 18oed yn ystod y diwrnod piano.
 • Byddwn yn rhannu cyfarwyddiadau pellach parthed y defnydd o Zoom cyn y diwrnod.
 • Os yw pianydd yn tynnu allan am unrhyw reswm ar ôl cofrestru, ni ad-delir y ffi gofrestru.

Let’s stay in touch!

Let’s stay in touch!

We’d love to keep you up-to-date about the latest news and upcoming events at Canolfan Gerdd William Mathias, organisers of the Wales International Piano Festival.

I'd like to hear about
Language

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at post@cgwm.org.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please see our Privacy Policy. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use MailChimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to MailChimp for processing. Learn more about MailChimp's privacy practices here.

You have Successfully Subscribed!

Aros mewn cyswllt!

Aros mewn cyswllt!

Hoffech chi dderbyn y wybodaeth diweddaraf am newyddion a digwyddiadau Canolfan Gerdd William Mathias, trefnwyr Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru?

Fe hoffwn glywed am
Iaith

Mae'n bosib i chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy glicio y ddolen dad-danysgrifo ar waelod unrhyw ebost rydych chi'n ei dderbyn gennym ni, neu drwy gysylltu â ni ar post@cgwm.org.uk. Rydym ni'n trin eich gwybodaeth â pharch. Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd gwelwch ein Polisi Preifatrwydd. Drwy glicio isod, rydych chi’n cytuno i ni brosesu eich gwybodaeth yn unol â’r termau hyn.

Rydym ni'n defnyddio MailChimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych chi'n cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo i MailChimp er mwyn ei brosesu. Gallwch ddysgu mwy am ymarferion preifatrwydd MailChimp yma.

Rydych chi wedi tanysgrifio'n llwyddiannus!